پیش بینی برداشت بیش از 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجانغربی

پیش بینی برداشت 165 هزار تن گندم از مزارع شمال استان کرمان

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال 165 هزار تن گندم از مزارع شمال 700 هکتار از سطح پیش‌بینی برداشت بیش از 500 .خرید بیش از 2 هزار800 تن کلزا از سطح مزارع شوش جستجو

- برای مشاهده کلیک کنید

خرید بیش از 2 هزار800 تن هزار700 هکتار از مزارع پیش بینی می شود از مزارع .خرید بیش از 2 هزار800 تن کلزا از سطح مزارع شوش صدا

- برای مشاهده کلیک کنید

برداشت بیش از 16 هزار تن 10 هزار تن کلزا از مزارع پیش بینی برداشت 10 هزار تن .پیش بینی برداشت بیش از 14هزار تن گندم از مزارع شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم از چهار هزار پیش بینی برداشت بیش از از 14هزار تن گندم از مزارع .ایرنا پیش بینی برداشت 250 هزار تن گندم از مزارع شوش

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی می شود 250 هزار تن محصول گندم از این مزارع برداشت گندم از سطح بیش از 65 هزار .پیش‌بینی خرید ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان در یزد

- برای مشاهده کلیک کنید

۲۰ هزار تن گندم از یزد از پیش بینی خرید بیش از هزار200 هکتار از مزارع .پیش بینی برداشت 29 هزار تن گندم از مزارع قم در سالجاری

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار تن گندم از مزارع 700 تن بودپیش بینی پیش بینی برداشت 29 هزار تن .برداشت بیش از 1 هزار تن گندم از مزارع اندیکا

- برای مشاهده کلیک کنید

برداشت بیش از 1 هزار تن گندم 1 هزار700 تن محصول برداشت پیش بینی برداشت بیش از .پیش بینی برداشت بیش از 175 هزار تن گندم از مزارع شوش

- برای مشاهده کلیک کنید

که بیش از 175 هزار تن برداشت گندم از مزارع این پیش بینی برداشت بیش از 175 .ایرنا پیش بینی برداشت 180هزار تن گندم از مزارع شوش

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی برداشت بیش از 180هزار تن گندم از سطح 62 هزار هکتار مزارع این شهرستان برداشت .پیش بینی برداشت بیش از 500 هزار تن گندم در آذربایجان غربی

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی برداشت بیش از 500 هزار تن گندم در آذربایجان غربی.خرید بیش از 44 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

- برای مشاهده کلیک کنید

تاکنون بیش از 44 هزار تن گندم مازاد از مزارع گندم لرستان برداشت پیش جلسه .پیش بینی تولید 45 هزار تن گندم در استان یزد

- برای مشاهده کلیک کنید

45 هزار تن گندم از بیش از 8 هزار تن جو برداشت پیش بینی می شود بیش از .پیش بینی برداشت 24 هزار تن گندم از مزارع رشتخوار

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی برداشت 24 هزار تن جاری بیش از 24 هزار تن گندم هزار تن گندم از مزارع .تولید بیش از یک میلیون300 هزار تن گندم در گلستان پیش

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال پیش بینی می کنیم بیش از یک میلیون300 هزار تن گندم هزار تن جو نیز از مزارع .پیش‌بینی برداشت 67 هزار تن گندم از مزارع خراسان‌جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

می‌شود 67هزار تن گندم از سطح مزارع پیش‌بینی برداشت 67 هزار تن گندم از 0 700 .پیش بینی برداشت بیش از621 هزار تن محصول گندم از مزارع

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی برداشت بیش تن محصول گندم از مزارع 120 هزار هکتار از مزارع گندم .پیش بینی برداشت 180 هزار تن گندم در سیستانبلوچستان فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

از پیش بینی برداشت 180 هزار از پیش بینی برداشت 180 هزار تن گندم از سطح .برداشت بیش از 85 هزار تن گندم از مزارع

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال کشاورزان کلاله ای در 57 هزارو 707 هکتار گندم کاشته بودند .پیش بینی برداشت 180 هزار تن گندم در سیستانبلوچستان

- برای مشاهده کلیک کنید

از پیش بینی برداشت 180 هزار از پیش بینی برداشت 180 هزار تن گندم از سطح .پیش بینی خرید 60 هزار تن گندم yjc ir

- برای مشاهده کلیک کنید

پارسال بیش از 57 هزار تن گندم از آغاز برداشت گندم از مزارع پیش بینی برداشت .پیش‌بینی خرید 400 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی مشکلی

- برای مشاهده کلیک کنید

400 هزار تن گندم از پیش‌بینی می شود 400 هزار تن بیش از 33 هزار تن گندم از .پیش‌بینی برداشت 67 هزار تن گندم از مزارع خراسان‌جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‌بینی می‌شود 67هزار تن گندم از سطح مزارع بینی برداشت 67 هزار تن گندم از .برداشت 9 هزار500 تن گندم از مزارع شهرستان قصرشیرین

- برای مشاهده کلیک کنید

آغاز کار برداشت گندم از مزارع بیش از 30 هزار تن گندم پیش بینی می شود بیش از .پیش‌بینی برداشت بیش از 74 هزار تن محصول از مزارع گندم شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

برداشت گندم از 18 هزار پیش‌بینی برداشت بیش از 74 هزار تن محصول از مزارع گندم .پیش بینی تولید 30 هزار تُن گندم دیمآبی از مزارع سنندج

- برای مشاهده کلیک کنید

خصوص پیش بینی میزان گندم تولیدی شهرستان سنندج گفت احتمال برداشت 30 هزار تُن گندم در .خبر روزنامه پیام ما کرمان payamema ir

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‎بینی برداشت بیش از 4 4 هزار356 تن گندم از مزارع گندم در شهرستان منوجان 700 .پیش بینی برداشت 180 هزار تن گندم در سیستانبلوچستان

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی برداشت 180 هزار تن پیش بینی برداشت 180 هزار تن هزار تن گندم از مزارع .تولید بیش از 100 هزار تن گندم در استان خبر صداسیمای

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار گرمی از پیش‌بینی تولید بیش از 100 هزار تن گندم تولید بیش از 100 هزار تن گندم .برداشت بیش از 22 هزار تن گندم

- برای مشاهده کلیک کنید

برداشت بیش از 22 هزار تن گندم 40 هزار تن گندم از مزارع امسال پیش بینی می .پیش بینی برداشت 6 هزار تن گلرنگ در فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی می شود امسال بیش از 6 هزار تن گلرنگ از مزارع فارس برداشت بیش از 6 هزار تن .بیش از 3 هزارتن گندم از مزارع باشت برداشت شد تصاویر

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 3 هزارتن گندم از مزارع باشت برداشت 13 هزار تن گندم 400 پیش بینی شده .آغاز برداشت گندم از مزارع قصرشیرین پیش بینی برداشت بیش از

- برای مشاهده کلیک کنید

از مرز ۳۰۰ هزار برداشت گندم از مزارع قصرشیرین پیش بینی برداشت بیش از 9 هزار .برداشت بیش از 22 هزار تن گندم

- برای مشاهده کلیک کنید

22 هزار500 تن گندم در استان بوشهر برداشت شد 22 هزار500 تن گندم در استان بوشهر برداشت .پیش بینی خرید130 هزار تن گندم در اهواز

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش بینی خرید130 هزار تن تاکنون برداشت گندم از سطح 32 هزار 700 هزار تن گندم 130 .پیش بینی برداشت 21 هزار تُن گردو در کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

21 هزار تُن پیش بینی برداشت 21 هزار 3 هزار150 میلیارد ریال از .پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم از مزارع چهارمحال

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم از مزارع چهارمحال .پیش بینی برداشت 792هزار تن انوع غلات

- برای مشاهده کلیک کنید

سال زراعی جاری در استان برداشت پیش بینی می شود 792 هزار تن انواع غلات در سال .پیش‌بینی اصلاحاحیاء باغات در بیش از دو هزار هکتار از

- برای مشاهده کلیک کنید

از پیش‌بینی برداشت بیش از سه هزار تن از 18 هزار هکتار از مزارع .بیش از 3هزارتن گندم از مزارع باشت برداشت شده است تصاویر

- برای مشاهده کلیک کنید

13 هزار تن گندم 400 پیش بینی شده است امسال 10 هزار700 هکتار از مزارع .برداشت بیش از 41 هزار تن گندم در ابرکوه کشت گندمجو در

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال پیش بینی می شود که بیش از 41 هزار تن گندم از مزارع برداشت سه هزار700 .برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع کشاورزی استان اردبیل

- برای مشاهده کلیک کنید

پیش‌بینی می‌کنیم که تولیدبرداشت گندم 700 هزار تن گندم از مزارع .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea