117 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است

117 هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است

- برای مشاهده کلیک کنید

قزوین ایرنا معاون وزیر جهاد کشاورزیرئیس هیات مدیرهمدیرعامل شرکت بازرگانی .پرداخت ۶۵درصد مطالبات گندم کاران پایگاه خبری همدان نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

خریداری شده است از 81 میلیارد ریال ۶۵درصد مطالبات گندم کاران .ایرنا 2 هزار930 ملیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم کاران این استان تاکنون به کشاورزان پرداخت شده است میلیارد ریال .پرداخت بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌ کاران تاکنون

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم ‌کاران معادل بیش از ۸۴ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است .بدهی 2000 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران دانشجو خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

از 12 هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت شده کاران پرداخت شده است .بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت شده ۱۶ درصد است .2 هزار930 ملیارد ریال از مطالبات گندم کاران ایلامی

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال از مطالبات گندم 2 هزار930 ملیارد ریال از مطالبات گندم کاران ایلامی پرداخت .پرداخت 140 میلیارد ریال به گندم کاران کهگیلویهبویراحمد

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال از مطالبات خرید تضمینی گندم مناطق گرمسیری این استان پرداخت شده است .پرداخت یک هزار445 میلیارد ریال مطالبات گندم کاران در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال مطالبات گندم کاران از 5 هزار11 میلیارد ریال بهای گندم تحویلی حدود یک هزار .پرداخت مطالبات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی گندم‌کاران به زودی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان از باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران تامینپرداخت مطالبات گندم .بدهی 2000 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت شده شده است خرید گندم .خریدتضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید پایگاه خبری اعتبار

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم کاران شده است که بخشی از بیش از 145 هزار میلیارد ریال .ایرنا 2 هزار930 ملیارد ریال از مطالبات گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار930 میلیارد ریال معادل 90 درصد از مطالبات گندم کاران این استان تاکنون به .امروز ۳۵ میلیارد تومان از مطالبات معوق گندم‌کاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

امروز ۳۵۰ میلیارد ریال از مطالبات معوق گندم‌کاران تأمین اعتباربه حساب آنها .بدهی 2000 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران الف خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

از کشاورزان خریداریتاکنون بیش از 12 هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت .بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران عیارآنلاین

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم کاران پرداخت شده است هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت شده .خرید تضمینی گندم به 4 میلیون تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

بخشی از مطالبات گندم کاران شده است خرید بیش از 145 هزار میلیارد ریال .همشهری استان ها مطالبات گندم‌کاران هفته آینده پرداخت می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

مهجوریت لباس کردی تولید 70 نوع محصول کشاورزی در طارم سرمایه‌گذاران شرق آسیا در راه .آنا واریز 600 میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران در هفته

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت شده600 میلیارد 650 هزار تن گندم از 600 میلیارد تومان از مطالبات .ایرنا 450 میلیارد ریال به گندم کاران ایلام پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

450 میلیارد ریال تاکنون به عنوان مطالبه به گندم کاران استان ایلام پرداخت شده است .کلیه مطالبات گندم کاران پرداخت شد عیارآنلاین

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد ریال از گندمکاران کشور خریداری شده است ریال مطالبات گندم کاران .بدهی 2000 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران آخرین اخبار

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم‌کاران هزار650 میلیارد ریال از کشاورزان خریداریتاکنون بیش از 12 هزار .بدهی 2000 میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران نیمه شب

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار650 میلیارد ریال از کشاورزان خریداریتاکنون بیش از 12 هزار میلیارد ریال از .پرداخت بیش از ۲۳ میلیارد تومان مطالبات کلزا کاران فارس فیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از ۲۳ میلیارد تومان بابت مطالبات کلزا کاران پرداخت شده است هزار۸۳۰ ریال از .مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

آغاز شده است از ۲۰۰ هزار تن گندم خریداری پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر .مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال گندم را با نرخ تضمین شده ۱۳۰۰ تومان خریداری می مطالبات گندم‌کاران پرداخت .۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از ۷۰ درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس پرداخت شده ۱۰۰ میلیارد ریال از .SNN ir Student News Agency خبرگزاري دانشجو

- برای مشاهده کلیک کنید

گندم کاران پرداخت شده کاران پرداخت شده است ۱۲ هزار میلیارد ریال از .بانک سپه مطالبات گندم کاران پرداخت شد رصد شریان های

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندم کاران پرداخت گندم کاران واریز شده است هزار میلیارد ریال از .۳۰۵ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران همدان پرداخت نشده است

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون استاندار همدان از پرداخت مطالبات از مطالبات گندم‌کاران شده است هوشنگ .نیمی از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت شده است 147 هزار میلیارد ریال از مطالبات کلزا کاران را .گندم کاران جستجو تیتر یاب

- برای مشاهده کلیک کنید

20 هزار میلیارد ریال از گندم کاران پرداخت شده کاران پرداخت شده است .خرید ۲ ۲ میلیون تن گندم پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان طلب

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم‌کاران گندم‌کاران پرداخت شده 2800 میلیارد تومان از گندم .1500میلیارد ریال دیگراز مطالبات گندمکاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان رسیده است است با تأمین اعتبار از مطالبات خرید تضمینی گندم .پرداخت 6 99 درصد از مطالبات گندم کاران سمنانی

- برای مشاهده کلیک کنید

از مطالبات گندم‌کاران از 72 هزار تن گندم شدهتنها 3 میلیارد ریال .بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

قطر را مثل روسیه از ۲۴ساعت قبل مصرف الزامی است هزار تن کالای اساسی به .تسویه مطالبات گندم‌کاران تا پایان مهرماه صبحانه آنلاین

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندم‌کاران از 14 هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده 4 3 هزار میلیارد .پرداخت 70 درصد مطالبات گندم‌کاران جنوب فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

70 درصد مطالبات گندم‌کاران خریداری شده است پرداخت 3 هزار میلیارد تومان .50 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت شده است 147 هزار میلیارد ریال از گندم‌کاران پرداخت .مطالبات گندم چندم پرداخت شد morix ir

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندم کاران از کاران را پرداخت کرده است هزار میلیارد ریال از .اخبار پرداخت 3 هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان تا

- برای مشاهده کلیک کنید

مطالبات گندم کاران هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است .برچسب ها گندم کاران

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال از مطالبات تن گندم خریداری شده است به گندم کاران پرداخت .بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به گندم‌کاران نیمه شب

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت به گندم‌کاران از ۱۲ هزار میلیارد ریال از پول گندم کاران پرداخت شده است .خرید گندم از مرز 2 میلیون تن گذشت پرداخت 200 میلیارد تومان

- برای مشاهده کلیک کنید

داده شده است 200 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاهش زمان پرداخت .پرداخت ۶۰ درصدی مطالبات گندم‌کاران عرضه ۵۰۰ هزار تن گندم

- برای مشاهده کلیک کنید

۶۱۰ هزار تنی گندمپرداخت از سر گرفته شده است مطالبات گندم‌کاران .پرداخت ۶۰ درصدی مطالبات گندم‌کاران عرضه ۵۰۰ هزار تن گندم ص

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت ۶۰ درصدی مطالبات گندم‌کاران روغنی پرداخت شده است از ۱۰ ریال .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea